Trang Trí Hoa Đào – Toà Nhà Gemek 2

Trang Trí Hoa Đào - Toà Nhà Gemek 2 1

Hoạ sĩ:  Nắng Trong Mơ, Thanh Loan
Địa điểm: Toà gemek 2 – Thiên Đường Bảo Sơn
Hoàn thiện: 10/02/2018
Ảnh: Nắng