Toà gemek 2 – Thiên Đường Bảo Sơn

Toà gemek 2 - Thiên Đường Bảo Sơn 1

Hoạ sĩ:  Nắng Trong Mơ
Địa điểm: Toà gemek 2 – Thiên Đường Bảo Sơn
Hoàn thiện: 03/02/2018
Ảnh: Nắng