Văn phòng Optimus Technology

Văn phòng Optimus Technology 1

Job từ khi tiếp nhận ý tưởng cho đến khi thành phẩm ra đời Vẽ tranh tường CiDi mất gần đến hơn 2 tuần để chỉnh sửa và hoàn thiện. Thời gian thi công chỉ diễn ra trong vòng gần 10 tiếng đồng hồ.

Release Date: December 8 2016
Photographer: cidi.design