Heytea Số 4 Thượng Đình

Heytea Số 4 Thượng Đình 1

Hoạ sĩ: Lập, Nắng
Địa điểm: Heytea 4 Thượng Đình
Hoàn thiện: 17/12/2017
Ảnh: Nắng