Trang Trí Phòng Cho Bé – 310 Nghi Tàm

Trang Trí Phòng Cho Bé - 310 Nghi Tàm 1

Hoạ sĩ: Lãng Tử Lang Thang, Nắng
Địa điểm: 310 Nghi Tàm
Hoàn thiện: 08/08/2017
Ảnh: cidi