Trà Sữa Thảo Nguyên – Hưng Yên

Trà Sữa Thảo Nguyên - Hưng Yên 1

Hoạ sĩ: Hà Thế Lập, Nắng
Địa điểm: Hưng Yên
Hoàn thiện: 29/12/2017
Ảnh: Nắng